Thực hiện Công văn số 209/PGD&ĐT ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Võ Nhai về việc hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019